Välj en sida

Med anledning av att stadsbyggnadsnämnden 2018-12-19 beslutat om detaljplaneuppdrag för Limhamns skjutbana Dp5624 och området öster om Kalkbrottsgatan, Dp5622 så har ett antal boende i Bunkeflostrand lämnat in en begäran om Laglighetsprövning av beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö.

I Malmös översiktsplan sägs:
”En övergripande prioritering är att Malmö främst ska växa inåt, innanför Yttre Ringvägen. Resurser ska sparas genom att bygga staden tätare”.

I Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020 sägs:
”Malmönaturen ska värnas. Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och
skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.”

De boende har uppfattningen att Stadsbyggnadsnämnden genom beslutet om detaljplaneuppdrag bryter mot de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige beslutat i Översiktsplan för Malmö och i Miljöprogram för Malmö Stad 2009-2020 och att man därmed bryter mot Kommunallagen 6 kap 6§.

Se detaljplaner i Bunkeflostrand.

Se vad Wikipedia säger om laglighetsprövning.

Artikel i Skånskan (bakom betalvägg): https://www.skd.se/2019/01/16/grannprotest-mot-bostadsplaner/

 

 

Pin It on Pinterest

Share This