Välj en sida

Tack vare Bunkeflobornas protester har kommunen startat ett strategiprojekt för att ta ett helhetsgrepp om Bunkeflostrands utveckling.

Vi i ”Utveckla Bunkeflostrand” välkomnar detta och är tacksamma för de möten vi har haft med kommunens tjänstemän och politiker. Vi är dock tudelade till resultatet då det redan nu byggs och planeras för mer än tusen nya bostäder. För oss signalerar det inte att man tar ett helhetsansvar.

Därför har vi tagit fram vårt förslag till agenda för att utveckla ett trivsamt och hållbart Bunkeflostrand. Vi kallar vår agenda för den ”Nya Bunkeflomodellen”. Den ska ses som en slutsats av flera års arbete och protester med input från tusentals Bunkeflobor och sakkunniga samhällsbyggare.

Kommunen bör komma fram till liknande strategi för Bunkeflostrand eftersom inga av våra förslag till åtgärder är kontroversiella, snarare tvärtom. Samtliga åtgärder har stöd i kommunens egna beslut och riktlinjer.

I kommunens strategiprojekt ingår dialog med oss boende. En del av er besökte säkert biblioteket härom veckan då kommunen fanns på plats för att ta emot våra synpunkter. Vissa av er har kanske anmält er till kommunens workshop den 3:e april för planeringen av ”norra” Bunkeflostrand. Om inte, så gör det! Vi tycker att detta är mycket bra initiativ och bra tillfällen att diskutera agendan för ett trivsamt och hållbart Bunkeflostrand, det vi vill se som den nya Bunkeflomodellen!

Den nya Bunkeflomodellen består av 5 punkter.

  • En riktig strand i Bunkeflostrand – För skydd mot extremväder och översvämningar med plats för rekreation!
  • Ett centrum mitt i byn – Det ska finnas många anledningar att ta sig till ett blomstrande centrum!
  • Social hållbarhet – Aktiviteter, mötesplatser, trygghet och integration!
  • Trygga och glada trafikanter – Framkomlighet i och kommunikation till/från Bunkeflostrand!
  • Miljö och biologisk mångfald – Ett samhälle för natur, djur och människor!

Vårt krav är enkelt:

Genomför dessa åtgärder innan fortsatt bostadsbyggande.

En riktig strand i Bunkeflostrand – För skydd mot extremväder och översvämningar med plats för rekreation!

I kommunens långsiktiga plan finns klimatskydd i form av en skyddsvall längs med promenaden vid strandängarna. Vi menar att denna måste byggas nu för att inte riskera översvämningar. Dock anser vi att kommunens förslag inte är optimalt. I vårt förslag läggs vallen längre ut som skydd för strandängarna kombinerat med en strand för utflykt och rekreation.

Förra sommaren var den varmaste i mannaminne. I år hoppade vi över vintern och gick från meteorologisk höst direkt till vår och antal extremväder ökar. Utbygganden av Bunkeflostrand har tagit bördig åkermark, med stor förmåga att hantera regn, i anspråk och ersatt den med bostäder och asfalt. Vattnet har ingenstans att ta vägen. I kombination med högt vattenstånd i Öresund så finns risk för översvämning. Sambanden är enkla. Vilket ansvar tar kommunen för det?

I norra Bunkeflostrand (där bland annat ”skjutbanan” ingår) finns bördig mark och känsliga naturområden. Planen för detta område är utbyggnad.  Vi anser att kommunen ska köpa tillbaka marken och göra området till ett naturområde för att knyta ihop kalkbrottet med strandängarna och den nya stranden. Om man istället väljer att driva igenom bebyggelse på denna mark så ökar risken för översvämningar ytterligare genom att man hårdgör fler ytor. Dessutom tror vi att få människor vill bo vid motorvägen och kanske viktigaste av allt området bör bevaras för att det behövs för den biologiska mångfalden. Se nedan. Fokusera på nybyggnation på mer lämpliga platser istället.

 

Ett centrum mitt i byn – Det ska finnas många anledningar att ta sig till ett blomstrande centrum!

Man hör på namnet, centrum, att det är något som ligger mitt i byn. Enkelt! Ett fungerande samhälle behöver ett funktionellt och trivsamt centrum dit det ska finnas många anledningar att ta sig. Kommunen som har monopol på samhällsplaneringen har inte lyckats skapa ett sådant i Bunkeflostrand. Dialog har förts med ägaren för vårt befintliga centrum, men utan framgång. Under de senaste femton årens utbyggnad av Bunkeflostrand har kommunen haft många chanser att skapa förutsättningar för ett centrum mitt i byn. Men dessa chanser har inte tagits. Som en konsekvens har man nu kommit fram till att ett lämpligt ställe för ett nytt centrum är på väg ut från Bunkeflostrand på högra sidan om Gottorpsvägen i höjd med Annestad.

Vi anser detta helt förkastligt. Kommunen kan utöva sin expropriationsrätt, dvs köpa ut den befintlig ägare och bygga ett centrum där det befintliga ligger. Området kan dessutom utökas då kommunen redan äger fastigheten intill, Axeltorp. På så sätt skulle vi kunna få ett blomstrande centrum med service, affär, restaurang, mötesplatser och aktiviteter för att skapa en bykänsla med själ och karaktär. Alla fritidsaktiviteter tar inte så stora utrymme i anspråk. Exempel på aktiviteter som kan rymmas i ett nytt aktivitetshus i centrum är gym och e-sport.

Dessutom skulle vi med en vårt förslag på lösning behålla den bördiga åkermark där kommunen vill bygga sitt centrum och därmed minska risken för översvämningar.

Social hållbarhet – Aktiviteter, mötesplatser, trygghet och integration!

Ett av kommunens mål med utbygganden och förtätningen av Bunkeflostrand är integration. Utbyggnaden har dock inneburit en stor obalans mellan bostäder, samhällsservice och mötesplatser. För att integreras behövs såklart plater att integreras på. Ett centrum mitt i byn har alltid varit en förutsättning för integration.

Trygghet, samvaro, möten och integration är kittet i ett samhällsbygge och om valet är att stänga in sig i sitt boende eller att bege sig någon annanstans för sina fritidsaktiviteter uppstår  anonymitet och otrygghet.

Bunkeflostrand har den överlägset största ungdomsgruppen i Malmö. Det vilar ett stort ansvar på oss för att se till att de får en meningsfull fritid. Initiativ saknas inte, se till exempel ”Ladan projektet” som förutom att vara en mötesplats även vill samarbeta med skolan för att knyta ihop elever med förtagande i byn. Ladan jämnades med marken, men vårt krav om lokaler för denna typen av möten, arbetsplatser, lokaler för uthyrning och samarbete kvarstår. Det är svårt att hitta bättre sätt att förena människor på.

Att tänka bredare än befintligt föreningsutbud är också något som det behöver skapas förutsättningar för. ”Aktivitetshus” i centrum är ett sådant exempel. Breddidrott gärna i samarbete med skolan är ett annat initiativ som börjar gro. Många av våra tonåringar slås ut eller tycker att elitsatsandet tar för stor del av fritiden. Vi skulle vilja skapa en förening som tillsammans med skolan ser till att man kan aktivera sig, med flera idrotter och olika aktiviteter efter tycke och smak och efter säsongens utbud. En helt ny typ av föreningsliv för inkluderande breddidrott och breddaktivitet som kan vara livet ut, en ny Bunkeflomodell. (För er som inte känner till den gamla Bunkeflomodellen så handlar det om att skola och samhälle ska främja en hälsosam livsstil bla annat genom fysisk aktivitet varje dag i skolan.)

Trygga och glada trafikanter – Framkomlighet i och kommunikation till/från Bunkeflostrand!

Kommunen erkänner att utvecklingen av Bunkeflostrand har brister och att man behöver jobba mer samordnat mellan olika enheter.

För varje nytt bostadsområde som byggts så har man helt enkelt låtit bli att ta hänsyn till helheten. Trafiksituationen är ett tydligt exempel på den ackumulerade effekten av en utbyggnad som saknar övergripande struktur och få åtgärder har vidtagits för att framtidsäkra infrastrukturen i byn.

Vi anser att konsekvensen av att inte satsa mer på trygga och framkomliga vägar, cykelbanor och gångstråk är att det nu inte finns utrymme för mer bostadsbyggande. Det går helt enkelt inte att fylla på med flera barn som tryggt ska ta sig till skolan samtidigt som vuxna ska kunna ta sig till sina jobb. Då räcker det inte att det går bussar var 5-e minut. De är överfulla och
långsamma utan anpassade filer vilket skapar en ohållbar situation i trafiken.

Att cykla till jobbet från södra Bunkeflostrand, innebär att ca 50 stycken vägar och andra korsande anslutningar ska passeras innan man ens når yttre ringvägen. Det innebär fler och mer riskabla överfarter än vad ett lika långt cykelstråk har mitt i Malmö. Enklare och säkrare väg behövs både för cykelpendlare och för att elever ska få en trygg väg till skolan. Långt innan vi blev 5 000 invånare byggdes en gång- och cykeltunnel under Klagshamnsvägen för att säkra barnens väg till skolan. Nu är vi 15 000 invånare, skolor finns på flera ställen, inga tunnlar har byggts och säkerheten är sämre än någonsin.

Miljö och biologisk mångfald – Ett samhälle för natur, djur och människor!

Biologisk mångfald bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. I Malmö har flera arter och biotoper försvunnit och det är därför viktigt att ett artrikt område som Norra Bunkeflostrand bevaras obebyggt och utvecklas som naturområde för att knyta ihop Naturskyddsområdet Bunkeflo Strandängar och Natura 2000-området Limhamns Kalkbrott.

Vi har uppfattningen att Stadsbyggnadsnämnden genom beslutet om detaljplaneuppdrag för Norra Bunkeflostrand bryter mot kommunens beslutade mål och riktlinjer och har därför lämnat in en begäran om prövning mot lagen. Denna har avslagits men avslaget är överklagat.

För Bunkeflostrand i sin helhet ser vi även här den ackumulerade effekten av utbygganden och brister i helhetssyn, då djur och natur trängs undan!

Många av oss flyttade från staden och gjorde avkall på stadens bekvämligheter till förmån för öppna ytor, natur, lugnet och de värden som förknippas med ett fungerande samhälle. Därför behöver dessa värden förstärkas i en ny Bunkeflomodell och vara en del i en kommuns mångfaldiga utbud av boende och boendemiljöer både för människor, växter och djur. Vi är rörande överens med kommunens riktlinje. ”Det ska inte byggas mer hus på åkermark och känsliga naturområden och förtätningen ska i huvudsak ske innanför yttre ringvägen.” Låt oss nu tillsammans se till att den följs! 

Pin It on Pinterest

Share This