Välj en sida

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att ta fram detaljplan för Limhamns Skjutbana, dp5624 och området öster om Kalkbrottsgatan, dp5622. Stadsbyggnadskontoret har nu låtit tre arkitektkontor skissa på en utbyggnad av 1150 bostäder för ca 4000 boende. Se förslag.

Norra Bunkeflostrand gränsar
till Naturskyddsområdet Bunkeflo Strandängar och Natura 2000 området Limhamns
kalkbrott och är ett mycket artrikt område med ett stort antal rödlistade
arter.

Vi säger NEJ till utbyggnaden av ett flera skäl. Vi menar att
Stadsbyggnadsnämndens beslut om att ta fram detaljplan för Norra Bunkeflostrand
bryter mot planer och beslut som är fattade av Kommunfullmäktige i Malmö och
därmed mot Kommunallagen 6 kap 6§ i tre avseende:

1.Den 2018-05-31 antagna översiktsplanen säger:
”En övergripande prioritering är att Malmö främst ska växa inåt, innanför Yttre Ringvägen. Resurser ska sparas genom att bygga staden tätare”.

2. I det 2009-12-17 antagna ”Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020” sägs: ”Malmönaturen ska värnas. Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.”

3. Limhamns skjutbana har erhållit högsta skyddsklass=1 som Naturvårdsområde nr 166 i den 2012-09-06 antagna ”Naturvårdsplan för Malmö”. I Planen anges följande mål:
”Att bevara befintliga naturvårdsområden, med dess mångfald av arter till efterkommande generationer är prioritet ett.” 

Naturvårdsplanen

I Naturvårdsplanen har Naturvårdsområde nr 166 markerats enligt bild nedan och i planen sägs följande:
”Naturvårdsplan för Malmö stad har tagits fram av Malmö stadsbyggnadskontor på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. En naturvårdsplan är kommunens viktigaste dokument för att ange inriktningen på naturvårdsarbetet, både i staden och på landsbygden.”

Hur är det möjligt att Stadsbyggnadsnämnden kan
besluta om ett detaljplaneuppdrag för 550 bostäder på ett Naturvårdsområde som
Kommunfullmäktige beslutat har högsta skyddsklass?

Den tidigare antagna detaljplanen
för Limhamns skjutbana dp5311, blev upphävd genom en dom i Mark-och
miljödomstolen P 4207-16 , 2017-04-20. 

Skälet för upphävande av detaljplanen var förekomst av den grönfläckiga paddan på Limhamns skjutbana. I domen sägs bland annat följande: 
”Ifråga om den grönfläckiga paddan anges i ArtDatabanken bl.a följande. Arten är sårbar. Situationen för den grönfläckiga paddan i Sverige är mycket allvarlig och de få återstående populationerna måste få ett reelt skydd. Markexploatering och större tryck från friluftsaktiviteter, t.ex. camping och badplatser, måste undvikas på områden där arten ännu finns kvar. Idag finns en stark population längs kusten vid Bunkeflostrand samt i Limhamns kalkbrott.” 

Hur kan Stadsbyggnadsnämnden starta ett nytt detaljplaneuppdrag
för Limhamns Skjutbana för 550 bostäder med ca 2000 boende med den motiveringen
från Mark-och miljödomstolen?

Utbyggnad
norr och öster om Natura 2000 området Limhamns Kalkbrott har redan skett trots
att miljökonsekvensbeskrivningen visat på risker för flera rödlistade
arter. 

Så här skrev konsultföretaget Vectura i miljökonsekvensbeskrivningen för DP4959, 2011-11-24, (Sidan 55, MKB tillhörande detaljplaner inom område för Planprogram öster och söder om kalkbrottet i Limhamn, Elinelunds gård): 
”Rovfåglarna är de mest störningskänsliga fågelarterna i kalkbrottet. En bebyggelse intill östra kanten kan verka avskräckande för rovfåglar när de ska besöka brottet. En kombination av förlorat jaktområde öster om brottet och försämrad häckningslokal pga. störningar från planförslagen på den norra sidan, kan leda till att habitat förloras. Pilgrimsfalk och berguv är extra känsliga för störningar i sin häckning. En utdragen byggfas med upprepade störningar under flera häckningssäsonger kan därför leda till att pilgrimsfalken försvinner för gott från området. Detta skulle innebära en mycket stora negativ konsekvens för arten (då en av Skånes tre häckplatser försvinner) samtidigt som det leder till att den biologiska mångfalden minskar. Även backsvalan, som häckar på den östra sidan (kolonihäckare), är också känslig för störning under häcktiden.”

Efter utbyggnaden av
Elinelunds gård har Pilgrimsfalken försvunnit från Limhamns Kalkbrott.

FN kom nyligen med rapporten ”Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’ Species Extinction Rates ‘Accelerating’” där man anger att 1.000.000 arter är utrotningshotade.

Vi menar att om Malmö Kommunen ska ha någon
trovärdighet i Klimat/miljöarbetet så måste man leva upp till sina egna planer
för artskyddet och därför omgående stoppa detaljplanerna för Norra
Bunkeflostrand.

Vår uppfattning är att Norra Bunkeflostrand istället bör utvecklas som rekreationsområde och innan det sker någon ytterligare utbyggnad av bostäder i Bunkeflostrand så måste fungerande lösningar för trafik, kollektivtrafik, centrum mitt i byn, mötesplatser och klimatskydd mot översvämningar finnas på plats.

För ett trivsamt och hållbart Bunkeflostrand – enligt den nya Bunkeflomodellen.

Pin It on Pinterest

Share This