Välj en sida

Tyvärr kan vi konstatera att stadsbyggnadskontoret åter har aktiverat arbetet med detaljplan för norra Bunkeflostrand. Dock ser vi många brister i detaljplanen och dess utformning och vi kan även se att kommunen inte har beaktat de åsikter som vi boende i Bunkeflostrand har framfört vid flera tillfällen de senaste åren vad avser trafiksituationen, centrum, översvämningsrisk, skolor och allt annat som krävs för en hållbar utveckling av Bunkeflostrand. Detta har uppmärksammats i lokaltidningen den 24 april 2020: “Det är förvånande att kommunen agerar tvärtemot sin egen översiktsplan där det slås fast att artrika och hotade miljöer ska bevaras”, säger Mikael Karlsson från Utvecklabunkeflostrand.se.” (Om inte länken öppnas i din telefon gå till https://e.lokaltidningen.se/#products och välj Limhamn Bunkeflos senaste upplaga.)

Detaljplan 5622 är ute på samråd sedan den 27 mars och synpunkter ska vara inne senast den 4 maj. Granskning beräknas ske i december i år och man siktar mot ett antagande av planen till juni 2021. Området som detaljplaneras är grönytan öster Klagshamnsvägen, mellan Oxelallén och Yttre Ringvägen. Planen innehåller 850 lägenheter och 130 småhus vilket troligtvis innebär drygt 3000 nya invånare.

Här hittar du planförslaget och alla samrådshandlingarna

På ett samrådsmöte för dp 5622 som kommunen höll den 23 april 2020 gav man besked att detaljplanen för ”Limhamns skjutbana” (området väster om Klagshamnsvägen, grönytan mellan John Lundvallsgatan och Yttre Ringvägen) beräknas gå på samråd till hösten. Genom vårt arbete så har den tidigare detaljplanen för Limhamns skjutbana, dp5311 blivit upphävd en gång redan och likaså detaljplanen för Haga dp5477 som blev tillbakadragen av Kommunen.

Vår målsättning är att Bunkeflostrand i huvudsak ska utvecklas som en grön lågbyggd villastad såsom tidigare översiktsplaner slagit fast. Vi menar att man inte tillgodoser de synpunkter som boende i Bunkeflostrand har lyft fram och diskuterat med kommunen åtskilliga gånger. I en tidigare blogg har vi skrivit om det vi kallar för ”Den nya Bunkeflomodellen” som består av ett fempunktsprogram som vi anser borde vara startpunkten för en hållbar utveckling av Bunkeflostrand:

  • En riktig strand i Bunkeflostrand – För skydd mot extremväder och översvämningar med plats för rekreation!
  • Ett centrum mitt i byn – Det ska finnas många anledningar att ta sig till ett blomstrande centrum!
  • Social hållbarhet – Aktiviteter, mötesplatser, trygghet och integration!
  • Trygga och glada trafikanter – Framkomlighet i och kommunikation till/från Bunkeflostrand!
  • Miljö och biologisk mångfald – Ett samhälle för natur, djur och människor!

Vårt krav är enkelt:

Genomför dessa åtgärder innan fortsatt bostadsbyggande.

Området för dp 5622 används i dag som ströv- och rekreationsområde för boende i Bunkeflostrand, det har även stort intresse för ornitologer och fågelskådare. Enligt vår uppfattning omfattas ån i områdets södra del och dammen i områdets nordvästra del av strandskyddet vilket innebär att bostadsbebyggelse inte får placeras närmare än 100m.

En slagning i Artportalen visar att det finns 63 arter observerade inom dp 5622, varav 10 rödlistade fågelarter och 6 B fågelmärkta arter enligt Artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen är en förbudslagstiftning vilket innebär att man inte utan dispens får störa arter som är skyddade enligt förordningen. Naturvårdsverkets rekommendation är att lokaler med skyddade arter i första hand bör undvikas.

Vi anser att Stadsbyggnadskontoret inte hanterat artskyddet korrekt vid framtagande avDp5622 och har sammanställt våra synpunkter i relation till Plan-och Bygglagen, Miljöbalken och Artskyddsförordningen, vi stöder våra synpunkter på ett antal rättsfall.

Våra synpunkter ”Samrådssynpunkter Dp5622” finns tillgängligt på Google drive.

Vår uppfattning är, med stöd av ovannämnda synpunkter, att detaljplanen inte kan antas, och vi har skickat in ”Samrådsynpunkter Dp5622” till Stadsbyggnadskontoret. Om planen ändå skulle antas kommer vi att överklaga till Mark- och miljödomstolen.

Pin It on Pinterest

Share This