Välj en sida

Representanter från ”Utveckla Bunkeflostrand” har träffat tjänstemän från kommunen vid två tillfällen. Dels i samband med CTC* och senast på stadsbyggnadskontoret med ansvariga för strategiprojektet om Bunkeflostrands utveckling.

Protokollet från det sistnämnda redovisas nedan. *CTC-mötet (Communities that care) handlar om att trygga uppväxten för barn och ungdomar och bygger på ett samarbete mellan olika aktörer i Bunkeflostrand, där vi är representerade.

Vi tycker att detta har varit två mycket bra och konstruktiva möten där våra synpunkter har mötts med respekt. Men inte bara det, vi har även fått ett erkännande från stadsbyggnadskontoret där man inser att utvecklingen av Bunkeflostrand har brister och att kommunen behöver jobba mer samordnat mellan deras olika ansvarsområden. Därför startade kommunen i höstas ett strategiprojekt för Bunkeflostrands utveckling. Vi hoppas och tror att detta kan leda till det helhetsansvar vi har efterfrågat.

Projektet har bjudit in till dialog den 11e februari kl 15.00-19.00 på Bunkeflostrands bibliotek, enligt:

”Du som bor eller är verksam i Bunkeflostrand ska kunna vara delaktig i utvecklingen av området. Genom att bjuda in till samtal och dialog, vill vi fånga upp behov och önskemål som finns kring utbyggnaden.” ”Har du inte möjlighet att komma till biblioteket nu på måndag får du gärna mejla din synpunkt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se, skriv ”Dialog Bunkeflostrand” i ämnesraden så hittar mejlet rätt snabbare. Det kommer också erbjudas fler tillfällen till dialog under våren.”
strategiprojekt

 

Vi uppmanar alla att ta sig dit för att vara med och påverka!

I nästa blogginlägg kommer vi i ”Utveckla Bunkeflostrand” att ställa samman vår 5-punkts agenda för en hållbar utveckling av Bunkeflostrand. Vilka punkterna är kan säkert skönjas i protokollet från senaste mötet nedan.  

Även om vi är positiva till den nya dialogen och kommunens vilja att lyssna så är vi något tudelade. Den ena handen säger samarbete och helhetsansvar medan andra handen fortsatt driver mycket omfattande utbyggnad.

Det är viktigt att säga att vi i ”Utveckla Bunkeflostrand” inte på något sätt tar på oss ansvar för att representera Bunkeflostrandbornas vilja. Vi representerar bara oss själva och därför är det viktigt att alla framför sina synpunkter, så ta chansen nu på måndag!

Mötesanteckningar 2019-01-16

Deltagare: Martin Engman, Dan Söder och Mikael Andersson
från Utveckla Bunkeflostrand. Ivan Gallardo, Gustav Aulin, Marianne Dock och
Steffanie Esse, stadsbyggnadskontoret. Dhara Söderström, CTC (Communities That
Care) förskoleförvaltningen.

Varför ses vi

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att arbetet med
Bunkeflostrands utveckling ska ske med insyn och delaktighet från boende och
verksamma i området. Steffanie och Marianne som har tilldelats rollen att hålla
i delaktighetsarbetet träffade Martin och Dan före jul, och där bestämdes att
vi skulle fortsätta träffas.

På gång i Bunkeflostrand

Ivan och Gustav redogör för sitt uppdrag att göra en
strategiplan för hela Bunkeflostrand, hålla i detaljplanearbetet för de norra
delarna med de planerade parallella uppdragen till arkitektkontor samt arbeta
med detaljplanen för ett kompletterande centrum längs Gottorpsvägen.

Dhara beskriver hur CTC i samarbete med de förvaltningar som är aktiva i området arbetar med riskfaktorer hos ungdomar utifrån ungdomarnas egna beskrivningar via enkät.

Med dessa två inspel betyder det att de flesta av stadens förvaltningar nu är aktiva i arbetet med Bunkeflostrand.

Frågor som är viktiga att ta med i fortsatt arbete i
Bunkeflostrand

Mötet koncentrerades till frågor som bör beaktas i
strategiplanen. Steffanie och Marianne tar på sig att ställa samman de
perspektiv som kommer från Bunkeflostrands boende och verksamma, det vill säga
inte bara synpunkter från gruppen Utveckla Bunkeflostrand. Sammanställning ska
fungera som input och förundersökning till strategiplanen. Kvällens inspel från
Martin, Dan och Mikael klustras nedan under ett antal rubriker, som
fortsättningsvis kan bilda underlag till fortsatta diskussioner med en större krets.

Dialog och
delaktighet

 • Vi har blivit utlovad dialog men den har hittills uteblivit.
 • Förtroende för staden brister.
 • Alla måste få säga vad de tycker.
 • Hur kommer möjligheten att delta i dialog spridas så att alla som
  vill ha möjlighet att delta kan göra det?
 • Bra med enkäter, tex handelsenkäten.

Utbyggnad

 • Utbyggnadstakten är för hög.
 • Utbyggnaden har gått för snabbt utan att ta hänsyn till helheten.
 • Många barn bar gått i barrackförskolor hela sin förskoletid för
  att kommunen inte planerat in tillräckligt med förskolor.
 • Först måste det göras något för oss som redan bor här.
 • Den höga utbyggnadstakten har lett till ett dysfunktionellt
  samhälle, det är svårt att förstå varför man då vill bygga ännu fler bostäder
  utan att göra något annat först.
 • Den höga utbyggnadstakten har lett till att bykänslan försvunnit,
  att man tex inte hejar på varandra längre, att man känner sig mer anonym.
 • Kan vi vända en negativ trend genom att få med ungdomar i
  stadsplaneringen?

Trafik

 • Trafikstockningar vissa tider, svårt att komma till och från
  Bunkeflostrand med bil.
 • Dålig belysning, hänt flera olyckor nyligen.
 • Bättre cykelbanor behövs, tex längs Klagshamnsvägen är den för
  smal och blandad med gångbanan. Korsningarna blockerar utfarterna, risk för
  olyckor.

Centrum

 • Centrum är nedgånget och deprimerande
 • Önskas mer service (se mer detaljerade svar från handelsenkäten)
 • Gottorpsvägen är inget bra läge på sikt.
 • Kan nytt centrum placeras där Circle K ligger idag?
 • Kan nytt centrum placeras där Axeltorps skola ligger?
 • Kan nytt centrum placeras längs Klagshamnsvägen där Magnolia/Peab
  och JM äger mark?
 • Hur ska befintligt centrum användas om Ica flyttar?

Mötesplatser

 • Bunkeflostrand behöver fler mötesplatser
 • Tidigare kunde föreningar mm låna lokaler av skolan men det går
  inte längre
 • Malmöinitiativet om att bevara och utveckla Ladan sade kommunen
  nej till och rev sedan Ladan.
 • Förutom samlingslokal innehöll Malmöinitiativet Ladan även planer
  på distansarbetsplatser, mikrobryggeri, samarbete med skolan om entreprenörskap
  – det hade kunnat bli viktiga bitar för att vända en negativ trend i
  Bunkeflostrand.
 • Bunkeflostrand behöver fler mötesplatser som inte handlar om
  sport.

Sport och idrott

 • LB07 är elitsatsande och många känner sig inte välkomna.
 • Satsa på breddidrott som välkomnar alla, även de som inte vill
  elitsatsa – skulle kunna bli en ny Bunkeflomodell.
 • Flytta befintliga fotbollsplaner och gör nåt nytt där.
 • Återuppväck Malmöinitiativet Ladan

Natur

 • Malmöinitiativ om att bevara skjutbanan som natur- och rekreationsområde.
 • Utbyggnadsplanerna hotar djur och naturvärden vid skjutbanan.
 • Hur kommer strandängarna tas om hand?

Buller

 • Bullermätningarna är otillräckliga eftersom de utgår från
  hastighetsgränserna och ingen följer hastighetsbegränsningarna. Borde utgå från
  uppmätta värden på plats.

Vatten och klimat

 • Vad händer om de ytor som avsatts för dagvatten och avrinning nu
  bebyggs, det blir redan idag översvämningar i källare vid kraftiga regn.
 • Vad händer med Bunkeflostrand om havsnivån stiger?
 • Kommunens planer för en skyddsvall är fel placerad och ligger för
  långt in i framtiden
 • Oro för att försäkringsbolagen inte ska vilja försäkra fastigheter
  väster om Klagshamnsvägen.

Fritid för barn och
unga

 • Det finns många lekplatser men inget för äldre barn att göra, de
  åker till Emporia och hänger där istället.
 • Bra med satsning på fritidsgård men den är inte trygg för alla,
  vissa föräldrar låter inte sina barn gå dit.
 • Bunkeflostrand behöver fler fritidsgårdar.

Brottslighet

 • Hur ser det ut med brottligheten i Bunkeflostrand, tidigare såg vi
  aldrig polisen här.

Avslut

Mötet avslutas i god stämning. Fortsatt dialog och inbjudan
kommer, exempelvis i samband med en workshop tillsammans med de arkitektkontor
som ska titta på de norra delarna.

/vid anteckningarna: Steffanie och Marianne

Pin It on Pinterest

Share This